Naturvårdsverket. Illustratör Peter Nyberg.

Enskilda avlopp

Om man inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste man ordna en enskild avloppsanläggning för exempelvis bostaden. Utsläpp av avloppsvatten från små avloppsanläggningar regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning ska Miljö- och byggkontoret kontaktas i god tid. När en ansökan anses komplett skickas den ut för granneyttrande till de grannar som anses berörda. Därför är handläggningstiden cirka 4 veckor. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.
 

Planera för avlopp är en informationsbroschyr om att göra ny eller göra om befintlig avloppsanläggning.

På webbplatsen Avloppsguiden kan du läsa mer om bl.a. teknik, planering och produkter.

 

Kontaktperson: Miljökontoret