Aktuella detaljplaner

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen, samt i de skeden där berörda har möjlighet att yttra sig, samråd eller granskning.

Detaljplan för Granö Beckasin

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för fastigheten Granön 8:28 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utveckling och utökning av befintlig verksamhet genom att planlägga för byggandet av fler stugliknande boenden samt aktivitetsbaserade byggnader. Syftet är även att bevara de naturliga förutsättningarna på platsen med de höga tallarna och sluttningarna ner mot älven. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Detaljplanen går nu ut på sitt första samråd för insamling av synpunkter och yttranden. Under samrådstiden, 2023-05-08–2023-05-29, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

- Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln

- Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln

- Vindelns kommuns webbplats

- Granö bibliotek, Skolvägen 22, Granö

- GoMaten, Blå vägen 109, Granö

Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du vill boka ett möte med kommunens samhällsplanerare kan du kontakta oss via plan@vindeln.se eller 0933-140 00.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 474.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Trafik Pdf, 171.3 kB, öppnas i nytt fönster.

PM Geoteknik Pdf, 9.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte

Ett samrådsmöte kommer att hållas tisdagen den 16 maj kl 18 på Granö skola. Under detta möte kommer planförslaget att presenteras och möjlighet kommer finnas att ställa frågor och lämna synpunkter på förslaget.

Hur du lämnar synpunkter på planen

Om du har synpunkter på samrådshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast den 29 maj 2023. Ange diarienummer ”M-2022-631”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: plan@vindeln.se.

Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

Vindelns kommun

Miljö- och byggnadsnämnden

922 81 Vindeln

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Jenny Glas, 0933-140 00.

Miljö- och byggnadsnämnden

Detaljplan Lidbacken/Vindeln Innovation park

Meddelande om antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2023 att anta Detaljplan för Lidbacken. Syftet med detaljplanen är att utöka möjligheter för utbyggnad av industri, samt säkra passage för rennäring.

Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen

Plankarta Pdf, 814.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 422.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 354.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utdrag från kommunfullmäktiges protokoll den 18 april 2023 Pdf, 28.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklagandehänvisning Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av rebecka.lind@vindeln.se

Detaljplan för Åmsele drivmedelsstation

Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för Åmsele 2:79 och 2:80 i Åmsele. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för tankstation och detaljhandel. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan för Vindelns kommun.

Frågor besvaras via plan- och byggkontorets e-post plan@vindeln.se eller av Jenny Glas, samhällsplanerare, 0933-140 00.

Ändring av detaljplaner för byarna och centralorten

Vindelns kommun har en planerad ändring av befintliga detaljplaner i Tvärålund, Åmsele, Hällnäs, Granö och Vindelns tätort.

Syftet är att se över byggrätter samt uppdatera planbestämmelser för att bättre motsvara dagens behov. Ändringen kommer att inrikta sig på kvartersmark för bostäder.

Beslut om uppstart för planändringen togs av miljö- och byggnadsnämnden den 9 december 2021.

Utdrag från miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2021-12-09 Pdf, 34.5 kB.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se

Nyligen antagna detaljplaner

Här listas detaljplaner som nyligen antagits och vunnit laga kraft. Här kan byggnation ha påbörjats, eller så finns beredskap för att kunna bygga ut i framtiden.

Detaljplan för Sjukstugan 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostadshus samt lokalgata inom fastigheten Sjukstugan 1. Tomterna för bostadshus ska sedan styckas av. Särskild hänsyn ska tas i byggnaders och tomters utformning och karaktär, då planområdet ligger inom kulturhistoriskt värdefullt område.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2022 att anta detaljplan för Sjukstugan 1. Beslutet vann laga kraft den 20 juli 2022.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 4.9 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Frågor besvaras via plankontorets e-post, plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde

Vindelns kommun har antagit en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde.

Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt.

Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 1 mars 2022 att anta förslaget till ny detaljplan. Beslutet vann laga kraft 2022-03-29.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 810.6 kB.

Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, Samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan

Planområdet omfattar fastigheterna Nordenstamsgärdan 9, 4, 5 och 6, i Vindelns tätort, Vindelns kommun, Västerbottens län.

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av kvartersmark som kundparkering för livsmedelsbutik, samt att möjliggöra utökad exploatering av bostadsmark inför eventuell framtida förtätning.

Antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2021 att anta en ny detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan.

2021-11-24 Detaljplanen har vunnit laga kraft efter Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklaganden.

Planhandlingar

Plankarta Nordenstamsgärdan Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Nordenstamsgärdan Pdf, 2.7 MB.

Detaljplan för Duvan 6

Vindelns kommun har antagit en ny detaljplan för fastigheten Duvan 6 i Vindeln, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus.

Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör.

Antagande

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6. Beslutet vann laga kraft 2021-11-10.

Planhandlingar

Plankarta Pdf, 5.4 MB.

Planbeskrivning Pdf, 4.4 MB.

Frågor besvaras via plankontorets e-post plan@vindeln.se eller av Rebecka Lind, Samhällsplanerare, 0933 - 142 14.

Detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga fler bostäder och verksamhetslokaler i Vindelns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamhet i ett centralt läge. Planförslaget överensstämmer med inriktningen i kommunens översiktsplan som anger att området ska utvecklas med bostäder och centrumverksamheter.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2021 att anta förslaget till ny detaljplan. Beslutet vann laga kraft 2021-07-09.

Planhandlingar

Plankarta Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet Pdf, 477 kB.

Planbeskrivning Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet Pdf, 4.1 MB.