Sápmi - Sameland

Här hittar du en lista på samiska namn på verksamheter, orter, sjöar, berg som förekommer i det umesamiska området och som det kan vara roligt att känna till betydelsen av. Den kommer att utökas varefter nya namn tillkommer i Vindelns kommuns skyltning eller fastställs formellt av Lantmäteriet.

En liten ordlista med ort- och platsnamn

Umesamiska

Svenska

Vyöddale   

Vindeln

Vyöddalen Kommuvdna

Vindelns Kommun

Vïdduoljiännuo 

Vindelälven

Ubmejejiännuo 

Umeälven

Gávtsjávrrie/Geävtssa 

Ammarnäs

Suorssá 

Sorsele

Likssjuo 

Lycksele

Ubmeje 

Umeå

stuor; stuorab 

stora, större

unna, utse;utseb 

lilla, mindre

jiännuo 

älv

jávrri, jaure, jaur 

sjö

juhkka, jokk; jokkuts 

å; bäck

luspe 

forshuvud (vid sjöände)

paije, paje

övre

kaska 

mellersta

vuolle 

nedre

nuort, nuorta 

norra

årje 

södra

lule, lulle 

östra

alla, gille 

västra

vyöddalisse

till Vindeln

En liten ordlista med namn på verksamheter och tjänstetitlar i Vindelns kommun

Umesamiska

Svenska

sámien tjudtjatusdáhvuo

samiskt förvaltningsområde

uvddaskuvlla 

förskola

girjjievuarkká

bibliotek

kommuvdna

kommun

tjeälddie

sammanslutning, kommun, samhälle

Sámien ekttiediejjie

Samisk samordnare

Unnamánájskuvlla

Småbarnsskola

Vuarrasijhukssuo

Äldresomsorg

Vuarrasijståhpuo

Äldreboende

Dårvvuoviässuo

Trygghetsboende

Vuojjamhálla

Simhall

Jiegŋahálla

Ishall

Nuerijståhpuo

Ungdomsgård

Sosiálakontuvrra

Socialkontoret

Kultuvrra ja asstuoájggie

Kultur och fritid

ráđđie

Nämnd

Kontuvrra

Kontor

Kommuvdnastyvrrame

Kommunstyrelse

Kommuvdnafábmuoduvvame

Kommunfullmäktige

Tjiehpieslitteratuvrra

Skönlitteratur

Mánáj- jah nuarijlitteratuvrra

Barn & ungdomslitteratur

Fágalitteratuvrra

Facklitteratur

Diedietimmie

Information

Láhppiet jah lünet

Lämna & låna

En liten ordlista med konversationsord

Umesamiska

Svenska

buerestbåhtieme

välkommen

vårradahkkh

hälsningar

Buerestbåhtieme Vyöddalisse

Välkommen till Vindeln

Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie!

Trevlig samisk nationaldag!