Förvaltningsorganisation

I Vindelns kommun finns två förvaltningar.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning består av stab, sektor kommunal utveckling, sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn. Förvaltningen ansvarar för viss service till allmänheten men tillhandahåller också stödfunktioner till kommunens övriga förvaltningar.

Enheter inom staben

Inom förvaltningen finns en stab som består av ekonomienheten, HR-enheten och kansliet. I kansliet ingår nämndsadministration, kommunikation och IT. Staben leds av kommundirektör.

Sektor kommunal utveckling

Kommunal utveckling leds av sektorchef. Här ingår bland annat:

 • Kommunala gator och parker
 • Näringslivsfrågor
 • Samisk förvaltningskommun
 • Näringslivsfrågor
 • Projekt
 • Folkhälsa
 • Kultur – och fritidsfrågor
 • Ungdomsverksamhet

 

Sociala sektorn

Sociala sektorns uppdrag är att ge vård och omsorg för äldre, vård och omsorg för funktionsnedsatta och stöd till enskilda och familjer.

Sektorn är organiserad i enheter för;

Arbetsmarknad
Individ- och familjeomsorg
Funktionsomsorg
Äldreomsorg

Kontakta sociala sektorn

 

Barn- och utbildningssektorn

Barn-och utbildningssektorns verksamheter är:

Förskola och pedagogisk omsorg
Grundskola
Gymnasieantagning
Kommunal vuxenutbildning
Köksverksamhet


Kontakta barn- och utbildningssektorn.

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö-och byggförvaltningens verksamheter omfattar främst handläggning, tillsyn och kontroll inom följande områden:

 • Miljö-och hälsoskydd
 • Alkohol och tobak
 • Livsmedelskontroll
 • Plan-och bygglagen
 • Vissa delar av trafikområdet

Kontakta miljö- och byggförvaltningen