Medborgardemokrati

Vindelns kommun vill på olika sätt förstärka den kommunala demokratin. Bland annat genom att allmänheten har en frågestund på kommunfullmäktige, att kallelser och protokoll finns att läsa på webbplatsen samt att medborgarna har möjlighet att lämna förslag till kommunfullmäktige.

Allmänhetens frågestund

Du som kommunmedborgare har möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid följande tillfällen:

  1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen
  2. när fullmäktige behandlar budgeten
  3. vid annat tillfälle som bestäms av ordförande och vice ordföranden.

Under frågestunden får inte någon överläggning förekomma.

Att överklaga ett kommunalt beslut

Det finns två olika sätt att överklaga ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon kommunal nämnd. En förtroendevald eller anställd kan besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation och även de besluten går att överklaga.

Läs om hur du gör för att överklaga ett kommunalt beslut

Medborgarförslag

Personer som är folkbokförda i Vindelns kommun har rätt att skicka in förslag till kommunfullmäktige.

  • Det ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • Förslaget får inte ta upp mer än ett ämne och det ska tydligt framgå vad förslaget gäller.
  • Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild eller ha odemokratisk eller rasistisk innebörd.


Ett medborgarförslag väcks genom att det skickas till kommunstyrelsens kansli på kommunkontoret. Medborgarförslaget anmäls på kommunfullmäktiges närmast följande sammanträde.

Kommunfullmäktige får överlåta till nämnd eller styrelse att bereda och fatta beslut i ärende som väckts genom ett medborgarförslag. När förslaget har beretts färdigt och beslut ska fattas ska den som skrivit medborgarförslaget underrättas.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och november.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter och klagomål på kommunens verksamheter. Du kan vara anonym om du så önskar.

Protokoll

På webbplatsen publicerar vi protokoll från kommunfullmäktige, kommunens nämnder, arbetsutskott och bolag från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunkontoret.

Protokoll

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Vindelns kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds, styrelse och bolags verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycke.

Så hanterar Vindelns kommun dina personuppgifter