Anslagstavlan

När ett protokoll är justerat visar kommunen ett bevis för det här.

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Kungörelse kommunfullmäktige den 11 oktober 2022, kl 13.00
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (12 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Kommunfullmäktige sammanträde den 11 oktober 2022, kl 13.00, Forum Vindeln. Sammanträdet kommer även att webbsändas. Information och länk till webbsändningen kommer att puliceras på www.vindeln.se innan sammanträdet.

 2. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 28 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer77-81
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens protokoll den 20 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer106-135
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareFrida Hallgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 14 september 2022
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer28-40
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 14 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer77-81
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, den 14 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer38-46
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Andersson
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Nyås 1:3
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­En ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod på fastigheten Nyås 1:3 har inkommit till miljö- och byggnadsnämnden, Vindeln kommun. Tornet får en totalhöjd på 42 m. Markhöjd vid fackverkstornet är 275 m.ö.h. Teknikbyggnadens byggnadsarea är 6,6 m. Placering är enligt koordinater N:7126788 E:739709 (koordinatsystem Sweref 99TM). Syftet med anläggningen är att förbättra mobiltäckningen i området i enlighet med krav från Post- och Telestyrelsen.

  Åtgärden sker utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelser. Enligt plan-och bygglagen ska grannar och andra berörda sakägare beredas tillfälle att yttra sig. Sakägarkretsen är i detta fall stor och därför kungörs detta.

  Om ni vill yttra er i ärendet, uppge hur ni är sakägare och/eller är berörd av åtgärden samt vilken fastighet som berörs. Synpunkter i ärendet ska vara skriftliga och inlämnade senast 2022-10-10. Skrivelsen ska märkas med diarienummer ”M-2022-592” och skickas till "Vindeln kommun, Miljö-och byggkontoret, 922 81, Vindeln" eller via e-post till bygglov@vindeln.se.

  Vid frågor, kontakta bygglovskontoret, Vindeln kommun via e-post till bygglov@vindeln.se eller på tel.0933-140 28.

 8. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 8 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer64-76
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Vindelnbostäder AB:s styrelseprotokoll den 5 september 2022
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer31-41
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (23 dagar, 12 timmar och 0 minuter)