Anslagstavlan

När ett protokoll är justerat visar kommunen ett bevis för det här.

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Socialnämndens protokoll den 13 oktober 2021
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer14-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 2. Socialnämndens protokoll den 13 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer88-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 3. Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 13 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer91-95
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 4. Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 13 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer96-106
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 5. Detaljplan för Duvan 6 – Meddelande om antagande
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (18 dagar, 13 timmar och 0 minuter)

  Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 oktober 2021 att anta Detaljplan för Duvan 6. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder i form av radhus på fastigheten Duvan 6. Den befintliga kuperingen av marken ska bevaras i den mån det är praktiskt möjligt. Tillkommande byggnation ska anpassas avseende utformning och fasadmaterial för att passa in i den bebyggda miljön som bostadskvarteret utgör.

  Efter att kommunen fattat beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan får beslutet överklagas av de som inkommit med skriftliga yttranden innan granskningstidens utgång och ej fått sina synpunkter tillgodosedda. Ett överklagande ska skickas till kommunen som överlämnar det till mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.

  Planhandlingarna finns tillgängliga på följande ställen:

  • Kommunkontorets reception, Kommunalhusvägen 11
  • Kommunens webbplats

  VINDELNS KOMMUN

  Miljö- och byggkontoret

 6. Underrättelse om granskning av Detaljplan för norra delen av Tegsnäsets industriområde, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (19 dagar, 17 timmar och 0 minuter)

  Vindelns kommun har ett pågående arbete för en ny detaljplan för industriändamål på fastigheterna Tegsnäset 8:4, Tegsnäset 8:5 samt Tegsnäset S:1, i Vindelns kommun, Västerbottens län. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till en utökning av industriverksamheten norr om nuvarande industriområde. Detaljplanen ska också säkerställa att de skoter- och vandringsleder som finns i området inte påverkas negativt. Detaljplanen ska inte heller påverka riksintresset för rennäringen på ett betydande sätt. De allmänna intentionerna i gällande översiktsplan motverkas inte.
  Samråd har tidigare skett under arbetsprocessen. Därefter har handlingarna förändrats och yttranden tagits hänsyn till samt bemötts. Berörda fastighetsägare och övriga sakägare får nu möjlighet att lämna synpunkter på det färdiga planförslaget.

  Under granskningstiden, 2021-10-20 – 2021-11-07, finns granskningshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:
  - Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
  - Vindelns kommunbibliotek, Storvägen 40, Vindeln
  - Vindelns kommuns webbplats: www.vindeln.se/detaljplaner
  Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller på 0933-14210.
  Om du har synpunkter på granskningshandlingarna, skall du framföra dem skriftligt till oss, med namn, adress och telefonnummer, senast söndag den 7 november 2021. Ange diarienummer ”M-2020-580”. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.
  Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.
  Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:
  Vindelns kommun
  Miljö- och byggnadsnämnden
  922 81 Vindeln

 7. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 14 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer102-123
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (27 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 8. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 14 oktober 2021
  • Direktjusterat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer101
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 9. Kommunfullmäktiges protokoll den 5 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer93-119
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 10. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 13 oktober 2021
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer43
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 11. Socialnämndens protokoll den 13 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer85-87
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 12. Vindelnbostäder AB:s protokoll den 7 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer54-65
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 6 oktober 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer124-151
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareLena Sandlin
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 9 timmar och 0 minuter)
 14. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 29 september 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer64-73
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 15. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll den 29 september 2021
  • Sekretessprotokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer34-42
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 16. AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 29 september 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAB Bubergsgårdens friluftsanläggning
  Paragrafer38-50
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 17. Meddelande om samråd för Detaljplan för Sjukstugan, Vindelns kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunkontoret
  Ansvarig för kungörelsenMalin Gotthardsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

  Under samrådstiden, 2021-10-04 – 2021-10-25, finns samrådshandlingarna till detaljplanen tillgängliga på följande platser:

  • Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11, Vindeln
  • Vindelns kommuns webbplats: vindeln.se

  Om du önskar att planhandlingarna ska postas eller e-postas till dig eller om du har frågor om planens innehåll kan du kontakta oss via bygglov@vindeln.se eller på 0933-14214.

  Om du har synpunkter på granskningshandlingarna ska du framföra dem skriftligt till oss senast måndag den 25 oktober 2021. Ange diarienummer ”M-2020-1008” och ditt namn, adress och telefonnummer. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

  Lämna gärna dina synpunkter per e-post till: bygglov@vindeln.se.

  Det går också bra att lämna synpunkter i kommunens brevlåda (vid ingången till kommunkontoret) eller att skicka synpunkterna till:

  Vindelns kommun

  Miljö- och byggnadsnämnden

  922 81 Vindeln

  Miljö- och byggnadsnämnden