Dödsfall och begravning

När du som anhörig eller vän mister en närstående ställs du inför sorg och saknad, men också inför en rad praktiska frågor såsom begravning, bouppteckning eller dödsboanmälan.

För de efterlevande kan det ha stort värde att man redan under sin livstid, muntligen eller nedskrivet, ger anvisningar om hur man vill ha sin begravning, vilken musik som ska spelas och dylikt.

Respekten för den enskildes önskemål ska alltid vara avgörande när man väljer begravningsform. Har ett skriftligt förordnande upprättats ska det följas, under förutsättning att det följer lagen.

Många begravningsbyråer tillhandahåller material där den enskilde kan dokumentera sina önskemål kring begravning, eventuellt testamente, bouppteckning och skötsel av grav. Det handlar lika mycket om att själv bestämma som att underlätta för sina närstående.

Till dig som måste ordna: Stöttebrev Pdf, 398.5 kB.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att vara huvudman för begravningsväsendet för alla oavsett tro. Detta gäller också om man inte har någon religions- eller kyrkotillhörighet.

För den servicen betalar alla skattebetalare en begravningsavgift via skattsedeln i den kommun de är folkbokförda. Det gör att vi har rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter och en lokal för begravningsceremonin.

För dem som inte är medlemmar i Svenska Kyrkan finns i varje kommun ett begravningsombud. Begravningsombudets uppgifter är att bevaka och tillvarata deras intressen när det gäller begravningsväsendet. Ombudet ska ha kunskap om begravningsfrågor samt kunskap och förståelse för olika religioner och deras traditioner.

Vindelns kommuns begravningsombud är

Eric Torstensson, telefon 070-369 13 00

Dödsboanmälan

När en person dör ska det göras en bouppteckning eller en dödsboanmälan. Bouppteckningen skall göras inom tre månader. En dödsboanmälan görs av socialförvaltningen och kan ersätta en bouppteckning om ringa tillgångar finns. Dödsboanmälan skall göras inom två månader.

Om den avlidnes tillgångar och hans/hennes eventuella andel i efterlevande make/makas giftorättgods inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan.

Exempel på undantag:

  • Om det finns ett testamente eller ett äktenskapsförord, kan detta vara skäl för att istället förrätta en bouppteckning
  • Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt
  • Vid tveksamhet, liksom om det kan bli aktuellt med efterarv när den efterlevande make/maka avlider, bör dödsboanmälan undvikas.
  • Om någon av dödsbodelägarna istället begär att en bouppteckning ska upprättas


Viktigt att tänka på:

  • Begravningskostnader går före alla andra kostnader
  • Begär anstånd hos fordringsägare med att betala räkningar tills dess utredningen om dödsboanmälan är klar.
  • Finns autogiro ska dessa stoppas.
  • Inte avyttra något ur dödsboet innan hembesök från Socialförvaltningen gjorts.

Beställ tid för ett hembesök av kommunens handläggare för dödsboförvaltning på Socialtjänsten som du når via växeln på telefon 0933-140 00. Blanketter finns även att hämta hos handläggaren eller Socialtjänsten.

Begravningskostnader

Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan, efter ansökan av dödsboet, kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd för hele eller delar av begravningskostnaderna. Det är bara sådana kostnader som är nödvändiga som ingår i ekonomiskt bistånd till begravning.

Begravningskostnader går före alla andra kostnader som kan belasta dödsboet. Ansökan om detta görs till handläggaren för försörjningsstöd.

Checklista vid dödsboanmälan

Här kan du läsa vilka uppgifter som kommunen vill ha in vid en dödsboanmälan:

Beställ tid för ett hembesök av handläggare vid Socialtjänsten

Kontakta handläggaren via växeln på telefonnummer 0933-140 00.
Besöksadress: Kommunalhusvägen 11, 922 81 Vindeln.

Förbered gärna och ha med dig dessa uppgifter vid träff med handläggaren:

Obligatoriska uppgifter:
1. Dödsfallsintyg med släktutredning som beställs från Skatteverket, telefon: 0771-567 567
2. Namn, personnummer till samtliga dödsbodelägare/arvingar. Gäller även sambo.
3. Kopia av senaste självdeklarationen, det vill säga fyra sidor, eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot (gäller även make/maka).
4. Underlag på begravningskostnad.
5. Offert eller räkning på gravsten och/eller gravyr.
6. Uppgift om skulder på eventuella städ- och röjningskostnader och hyra. Även eventuell kostnad på grund av sjukhusvistelse.
7. Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/make och sambo.
8. Begär Kapital- och räntebesked på dödsdagen från bank/banker. Gäller även make/maka.
9. Kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och framåt.


Observera att det är två uppgifter som behövs från den avlidnes bank!


Finns uppgifterna nedan ska de tas med i redovisningen:
10. Uppgift om eventuella försäkringar.
11. Eventuellt testamente.
12. Uppgift om den döde hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar
detta.
13. Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
14. Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
15. Inventeringsprotokoll från bankfack.
16. Värdering av bohag (möbler och husgeråd och eventuella guldsmycken) och andra
materiella tillgångar (fordon, båtar mm)
17. Eventuella tillgångar utomlands.