Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Alltså att förflytta dig i hemmet, sova, sköta din hygien, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning. I övrigt kan du få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.

Detta kan du få bidrag för

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i och i anslutning till din bostad. Med fasta funktioner menas sådant du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag till den bostad du bor i permanent.

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normalt underhåll av bostaden eller bidrag till lösa inventarier.

Bidraget är inte inkomstprövat. Din inkomst har alltså ingen betydelse för om du ska få bidrag. Däremot lämnar vi bara bidrag till rimliga kostnader.

I bostaden kan du få bidrag för att till exempel:

  • Ta bort trösklar
  • Bredda dörröppningar
  • Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
  • Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk. Det vill säga att ta bort underskåp så att du kan sitta när du lagar mat eller diskar.
  • Förstärka den fasta belysningen

I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel:

  • Ramper
  • Räcken och handledare

Så här ansöker du

Ta kontakt med handläggare redan när du börjar planera att anpassa din bostad. Då får du information om vilka möjligheter du har att få bidrag.

Du ansöker om bidrag på vår ansökningsblankett. Blanketten kan du ladda ner för att sedan skriva ut och fylla i alla uppgifter. Du kan även höra av dig till handläggaren så skickar vi hem en blankett till dig.

Förutom blanketten måste du bifoga ett intyg om att anpassningen är nödvändig för din funktionsnedsättning. Intyget ska utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Vi ser gärna att du skickar med ett förslag på hur du vill anpassa din bostad, till exempel en skiss och om möjligt en offert så att vi snabbare kan räkna ut hur stort bidrag vi kan ge dig.

Du kan välja att själv ombesörja bostadsanpassningen genom att själv ta in offerter och anlita hantverkare mm.

Ett annat alternativ är att ge kommunen uppdraget att infordra och anta offerter, beställa entreprenad samt betala entreprenören med bostadsanpassningsbidraget. För detta krävs att du undertecknar och skickar in en fullmakt som du hittar i länkarna nedan. Fullmakten gäller under förutsättning att din ansökan om bostadsanpassning blir beviljad.

Om du inte själv äger din bostad eller bor i hyreslägenhet krävs ett intyg om medgivande från fasighetsägaren för bostadsanpassningsåtgärder.

Skicka ansökningsblanketten och intyg till:
Vindelns kommun, Socialförvaltningen
922 81 Vindeln

Länk till ansökan finns längst ner på sidan.

När du byter bostad

Om du flyttar till en ny bostad ska du välja en bostad som passar dig utifrån din funktionsnedsättning. Bidrag till att anpassa den nya bostaden är begränsade.

Om du bygger ett småhus så ska det hus som köps väljas och utformas med hänsyn till din funktionsnedsättning. Åtgärder för att uppfylla detta krav på lämplighet är inte bidragsberättigat.

Om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten.

Utdrag från Boverket om bostadsanpassningsbidrag

Hyresrätt
Det är viktigt att du som bor i en hyresrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd om du behöver ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort utan hyresvärdens medgivande. Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Se till att medgivandet från hyresvärden dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Bostadsrätt
Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder.

Du får inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen i föreningens hus, till exempel låta installera en hiss, en ramp eller en dörröppnare, utan styrelsens medgivande. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva styrelsens medgivande. Detta följer av bestämmelser i bostadsrättslagen.

Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan en fullmakt att företräda dig. Du som bostadsrättshavare kan åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du överskridit vad du har rätt att ändra i lägenheten. Se till att medgivandet från styrelsen dokumenteras skriftligt och omfattar vad som gäller vid avflyttning.

Hyreslagen och bostadsrättslagen
En hyresgäst får normalt inte ändra lägenhetens inredning eller göra andra ingrepp utan fastighetsägarens medgivande. Det framgår av bestämmelser i hyreslagen (12 kapitlet 24 § och 24 a § jordabalken). Även bostadsrättshavare behöver tillstånd av styrelsen i bostadsrättsföreningen, närmare bestämt i fråga om väsentliga förändringar av lägenheterna, om inte stadgarna säger att något sådant tillstånd inte behövs, 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen (1991:614).

I allmänna utrymmen behövs alltid ett samtycke från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Hyresgäster och bostadsrättshavare kan bli skyldiga att återställa åtgärder som de beviljats bidrag för om fastighetsägaren inte har medgett att någon sådan återställning inte behöver ske.

Det saknar betydelse att bostadsanpassningsbidrag har beviljats för åtgärderna. Från att ha varit en förutsättning för bidrag är numera frågan om fastighetsägarens medgivande till anpassningsåtgärder bara en fråga mellan hyresgäst och hyresvärd eller mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening.

Läs mer på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår behandling av din ansökan

Så fort din ansökan kommer till oss, registrerar vi det i vårt diariesystem som inkommen handling. Därefter börjar vi handlägga din ansökan genom att kontrollera att vi har fått in alla uppgifter som vi behöver ha för att bedöma om du ska få bidrag till den sökta anpassningen eller inte.

Om det blir ett avslag skickar vi beslutet till dig och du kan då välja om du vill överklaga beslutet eller inte.

Om vi beviljar din ansökan, kontaktar vi dig eller den kontaktperson som du har uppgett i ansökan, så att vi kan boka in en tid för att komma och titta på hur din bostad är utformad. Vi kommer då med förslag på vad vi tror är den bästa lösningen för dig utifrån din funktionsnedsättning och kommer överens med dig vad som ska göras. Utifrån det tar vi sedan in offerter med kostnadsförslag från olika hantverkare för att vi ska veta hur stort bidraget blir. När vi har gjort detta skickar vi beslutet till dig.

I beslutet skickar vi även med offerten från den hantverkare som gett det mest fördelaktiga priset och som i sin tur är kopplat till hur mycket du får i bidrag från oss. Det är sedan upp till dig att kontakta hantverkaren som ska göra anpassningen. Om du, av någon anledning, inte själv kan kontakta hantverkaren hjälper vi dig med detta. Men det är alltid du som bidragstagare som ska vara beställare/byggherre av anpassningen. Om kommunen skulle stå som beställare/byggherre kan du nämligen inte använda dig av konsumenttjänstlagen där du bland annat har 10 års garanti på utfört arbete.

Vill du inte ge uppdraget till den föreslagna hantverkaren, får du givetvis välja någon annan men om det då blir till ett dyrare pris får du själv stå för mellanskillnaden.

När anpassningen är klar kommer vi ut och besiktar det som är gjort och kontrollerar att det är gjort som det ska. Vi hör även med dig om du tycker att det har blivit funktionellt för dig. Om det är en mindre anpassning, exempelvis vid tröskelborttagning, räcker det med att vi kontrollerar jobbet via telefon. När kontrollen/besiktningen är gjord betalar vi ut bidraget.

Återställning och återanvändning

Fastighetsägare kan, i vissa fall, få bidrag för återställning efter en bostadsanpassning i sin fastighet. Bidrag för återställning kan även lämnas i samband med återanvändning av utrustning, om intresse finns från kommunen att återta utrustningen.

Återställningsbidrag gäller för utförda anpassningar i hyresfastigheter och som medfört att lägenheten har blivit svår att hyra ut. Det kan även bli aktuellt med återställningsbidrag i fastighet med bostadsrätter. Då gäller det enbart utförda anpassningar utanför en bostadsrättslägenhet och som andra i den fastigheten berörs av.

Vem kan söka återanställningsbidrag?

  • Ägare till hyreslägenhet i flerbostadshus eller enbostadshus kan söka bidrag för återställning i eller utanför lägenheten.
  • Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av åtgärder utförda i föreningens gemensamma utrymmen.

Förutsättningar för att få återställningsbidrag

Återställningsbidraget gäller från och med januari 1983 enligt Lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för anpassningar som gjorts enligt tidigare bidragsbestämmelser eller har bekostats på annat sätt.

Anpassningsåtgärden används inte längre och är till nackdel för andra boende.
Svårigheter att hyra ut den anpassade lägenheten. Fastighetsägaren har svårt att hyra ut lägenheten i befintligt skick. Kommunen har haft möjlighet att undersöka om någon person med funktionsnedsättning har haft behov av den anpassade lägenheten, men har inte lyckats.

Bidragets storlek ska motsvara en skälig kostnad för den återställning som kommunens bostadsanpassning bedömer som nödvändig.

Nedre beloppsgräns på 5 000 kronor. Återställningsbidrag kan bara lämnas om återställningskostnaden överstiger 5 000 kronor.

Återanvändning av kostsam teknisk utrustning

För kostsam teknisk utrustning kan det vara av ekonomiskt intresse för kommunen att återta utrustningen ifall den går att återanvända, gäller exempelvis vissa hissar, automatiska dörröppnare, flyttbara rullstolsförråd.

I sådana fall är det formellt sett inte fråga om återställning utan om återskänkning av en anordning till kommunen. Utrustningen monteras då ner och bidrag för erforderlig återställning kan lämnas utan att alla villkor för återställningsbidraget enligt gällande lag är uppfyllda.