Färdtjänst

Rättighet till färdtjänst regleras i Lagen om färdtjänst. Syftet med färdtjänst är att alla ska ha möjlighet att färdas kollektivt, även de som till exempel har ett funktionshinder. Detta innebär att resan kan ta lika lång tid som vid resa med buss. Du kan få åka tillsammans med andra personer, precis som i kollektivtrafik.

Färdtjänstberättigad är du som till följd av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Funktionshindret ska ha en beräknad varaktighet av minst sex månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg. Du ska vara folkbokförd i kommunen.

Resor med länstrafiken

Efter hand tillgänglighetsanpassas länstrafiken, vilket innebär att bussar och tåg har entréer som gör det lättare att stiga på för personer som har svårt att gå. Flera bussar har även ramp för att ta ombord rullstol och en anordning för att angöra rullstol i. 

Sjukresa

För resor i samband med besök på hälsocentral, tandvård eller sjukhus är det sjukresa som gäller. Dessa resor är Regionen Västerbottens ansvar.

Bedömning av färdtjänstbehov

Rätten till färdtjänst ska alltid prövas mot den enskildes möjligheter att på egen hand förflytta sig med kollektiva färdmedel. Enbart bristande tillgång till kollektiva färdmedel utgör inte grund för färdtjänst. Om du behöver hjälp under själva resan kan ledsagare beviljas. Specialfordon kan beviljas till personer som är rullstolsburna.

Ett färdtjänsttillstånd kan förenas med individuella föreskrifter och villkor efter enskild prövning. Färdtjänst kan därför ibland beviljas endast under vinterhalvåret eller till och från busshållplats. Färdtjänst utgår inte för resor som annan huvudman ansvarar för, till exempel sjukresor. Beslut om färdtjänst kan överklagas hos Länsrätten.

Överklagande av beslut

Ett avslagsbeslut gällande färdtjänst eller riksfärdtjänst kan överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Överklagandet ska ske skriftligt och ha inkommit tre veckor efter det att den sökande fått del av beslutet och lämnas in till kommunens handläggare.

Omprövning eller återkallelse av färdtjänst- eller riksfärdtjänsttillstånd

Den som erhållit beslut om färdtjänsttillstånd eller att boka riksfärdtjänstresa är skyldig att meddela ändrade förhållanden som kan påverka rätten till färdtjänst eller riksfärdtjänst. Tillståndet ska då omprövas och återkallelse kan ske när sådana ändrade förhållanden inträffar att kraven inte längre uppfylls.

Inför och under resan med färdtjänst och riksfärdtjänst

Ledsagare

Med ledsagare avses person som måste medfölja tillståndshavaren för att denne ska klara av att genomföra sin resa. Behovet ska vara knutet till själva resan och inte till exempelvis vistelsen vid resmålet.

Ledsagaren betalar ingen avgift. Den som själv har riksfärdtjänsttillstånd kan inte vara ledsagare. Ledsagare ska vara beviljat i beslutet. Kommunen har ingen skyldighet att anskaffa ledsagare. Plats för ledsagare ska uppges vid resebeställningen och ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma adress som den riksfärdtjänstberättigade.

Medresenär

Den som innehar riksfärdtjänsttillstånd har möjlighet att ha med sig medresenär. Vuxen medresenär betalar samma avgift som vuxen riksfärdtjänst resenär. Egna minderåriga barn till den riksfärdtjänstberättigade betalar enligt Länstrafikens kollektivtrafiktaxa
plus det fasta tillägget.

Antalet medresenärer begränsas till det som ryms i en personbil. Plats för medresenär skall uppges vid resebeställningenoch medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma adress som den riksfärdtjänstberättigade.

Riksfärdtjänst för barn

Vid bedömningen av barns rätt till riksfärdtjänst är funktionshindret utgångspunkten vad barn i samma ålder, utan funktionshinder klarar när det gäller att resa med allmänna kommunikationer.

Resor i annan kommun

Resor i annan kommun kan tillfälligt beviljas den som är beviljad färdtjänst i Vindelns kommun. Resor i annan kommun beviljas med högst 40 enkelresor per år. Egenavgiften är 25 % av resekostnad. Ansökan om resor i annan kommun görs hos kommunens handläggare.

Samordning av resor

Samordning av resor skall ske när det är praktisk möjligt. Samordningen kan innebära att restiden förlängs. Ingen reduktion av egenavgiften vid samåkning.

Uppehåll under resan

Inget uppehåll under riksfärdtjänstresa medges. Ett uppehåll per enkelresa kan tillåtas efter särskild prövning vid tillståndsgivningen. Önskemål om uppehåll måste anges vid beställningen av resa.

Service av föraren

Föraren hjälper passagerare och bagage till och från port eller entrédörr, hjälper till vid i- och urlastning av bagage och hjälpmedel, och med att ta av och på säkerhetsbälte. Föraren eftersöker resenär om denne inte infinner sig på avtalad tid och plats för hämtning.

Bagage

Maximalt två väskor eller kassar per resenär samt förskrivna nödvändiga hjälpmedel får medföras som ryms i beviljat fordon. Ett dyrare färdsätt beviljas inte för övriga hjälpmedel som kan hyras på besöksorten.

Husdjur

Måste uppges vid beställning. Kan medfölja och med husdjur menas hundar, katter och andra mindre husdjur som medförs i bur eller väska, om det inte hindar samåkning.

Ledarhund eller assistanshund får alltid medfölja men måste uppges vid beställning.

Ansökan och bokning av färdtjänstresa

Ansökan om färdtjänst

Blanketter för ansökan om färdtjänst finns på Vindelns kommun, socialförvaltningen eller via länk längst ner på sidan. Det går även bra att vända sig direkt till biståndshandläggaren.

Bokning av resa med färdtjänst

Beställning av färdtjänstresor görs hos Vindeln Taxi på telefonnummer: 0933-131 06

För färdtjänst är förbeställningstiden minimum en timme. För specialfordon krävs, för garanterad resa, förbeställning minst en dag före resdagen. Vid speciella storhelger krävs längre förbeställningstid.

Ansökan och bokning av riksfärdtjänstresa

Utifrån Lagen om riksfärdtjänst kan du som har ett svårare handikapp och måste resa på ett dyrare sätt än normalt beviljas riksfärdtjänst för resor utanför kommunen.

Funktionshindret måste bedömas bestå mer än sex månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg.

Riksfärdtjänstberättigade personer

Ditt funktionshinder ska vara stort och varaktigt. Det innebär att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Tillstånd att resa med riksfärdtjänst ges under förutsättning att resenären är folkbokförd i kommunen.

Resan kan till följd av den sökandes funktionshinder inte göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer eller utan ledsagare. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resor som sker i tjänsten eller som bekostas av annan än den resande är inte riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Länsrätten.

Riksfärdtjänstresor kan ske med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionshinder. Det färdtjänstsätt ska användas, som är billigast i förhållande till behovet. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, buss, flyg samt med färdtjänstfordon (personbil eller specialfordon).

Ansökan om riksfärdtjänst

Blanketter för ansökan om riksfärdtjänst finns på Vindelns kommun, socialförvaltningen eller via länk längst ner på sidan.

Ansökan måste ske minst tre veckor innan du ska åka. Inför storhelger krävs längre ansökningstid.

Det går även bra att vända sig direkt till biståndshandläggaren.

Bokning av resa med riksfärdtjänst

Har du beviljats resa med riksfärdtjänst ansvarar du själv för att boka din resa.

Ring 016-15 05 50 på vardagar klockan 8-17.