Stöd och service - LSS

Den som har en omfattande funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar:

  1. Person med utvecklingsstörning och person med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Person med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Person som till följd av stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Ansökan

Den funktionshindrade eller dennes legala företrädare (vårdnadshavare, god man, förvaltare) kan söka insatser enligt LSS. Ansökan bör vara skriftlig, länk till ansökan finns längst ner på sidan. Ansökan kan inte enbart gälla personkretstillhörighet utan måste innehålla sökt insats.

Utredning, beslut och verkställighet ska göras i samverkan med den funktionshindrade. Den funktionshindrade ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över insatserna. Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga till länsrätt och vidare efter prövningstillstånd till kammarrätt.

Kostnad

Insatserna enligt LSS är kostnadsfria. För insatser i form av bostad och uppehälle betalas skäliga kostnader.

Daglig verksamhet

Den som tillhör personkretsen i Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan ansöka om daglig verksamhet.

Personer som inte omfattas av LSS men som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, har kognitiva funktionsnedsättningar eller lider av psykisk ohälsa kan ansöka om daglig sysselsättning enligt Socialtjänstlagen, (SoL).

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Personlig assistans

Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som du får för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv.

Om du har stora och omfattande funktionshinder och därför behöver hjälp med de så kallade grundläggande behoven, som till exempel att äta, klä på och av dig, sköta hygienen, att kommunicera med andra, eller behöver annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning, har du möjlighet att få hjälp i form av personlig assistent.

Assistansersättning

Har du behov av personlig assistent mer än 20 timmar per vecka för dessa grundläggande behov kan du söka assistansersättning hos Försäkringskassan. Om dina behov av personlig assistans för de grundläggande behoven är minst 20 timmar per vecka, kan du även beviljas assistansersättning för andra kvalificerade personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt.

Välja utförare

När du fått beslut om att du är beviljad personlig assistans kan du välja vem som ska utföra assistansen. Du kan:

  • vara din egen arbetsgivare
  • anlita ett kooperativ
  • välja ett privat assistansföretag
  • välja Vindelns kommun som utförare

De tio rättigheterna

Rådgivning och personligt stöd

Den funktionshindrade ska genom insatsen garanteras kvalificerat expertstöd som kan vara i form av kurator, psykolog, sjukgymnast, talpedagog, arbetsterapeut eller liknande. Insatsen söks hos regionen.

Personlig assistent

Med personlig assistent avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av funktionshinder behöver praktisk hjälp med de grundläggande behoven - personlig hygien, inta måltider, klä av och på sig eller att kommunicera med andra.

Ledsagarservice

Avsikten med insatsen är att den funktionshindrade med ledsagarens hjälp ska komma ut bland andra människor, besöka släkt och vänner samt delta i kultur- och fritidsliv.

Biträde av kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som bryter den funktionshindrades isolering och underlättar ett självständigt liv i samhället.

Avlösarservice i hemmet

Insatsen avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Syftet med insatsen är att erbjuda anhöriga avlastning samt den funktionshindrade miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse kan vara i form av korttidshem, stödfamilj eller läger.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Insatsen ger skolpliktiga funktionshindrade från och med 13 år rätt till fritidsverksamhet före och efter skolans slut, och under lov.

Boende med särskild service för barn och ungdomar

Insatsen är en bostad för funktionshindrade med behov av speciellt stöd främst avseende omvårdnaden.

Bostad med särskild service för vuxna

Bostäderna kan utformas på olika sätt exempelvis service bostad, gruppbostad eller särskilt anpassad bostad.

Daglig verksamhet

Med insatsen avses dagcenter verksamhet och andra sysselsättningsskapande aktiviteter. Insatsen gäller enbart personkrets ett och två.