Servicedeklarationer inom socialtjänsten

Socialutskottet har i samverkan med personalen arbetat fram servicedeklarationer för insatser inom individ- och familjeomsorgen, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och äldreomsorgen.

Kontakta enhetschef, verksamhetschef eller sektorchef om du anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Insatser inom individ- och familjeomsorgen

De insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen ska utformas så att de ger förutsättningar till en livssituation som innebär att behovet av insatserna upphör.

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person.
 • att du får telefonkontakt med handläggare senast inom en vecka.
 • förhandsbedömning (beslut om utredning startas eller inte) ska fattas senast två veckor efter din första kontakt.
 • att en utredning startar inom två veckor efter anmälan eller ansökan inkommit.
 • att utredningen är klar senast fyra månader efter den inleddes och att du då får ett beslut om det blir insatser och i så fall vilka insatser.
 • att du får en genomförandeplan med tydliga beskrivna insatser, om du beviljas insatser. Genomförandeplanen ska innehålla: mål med biståndet, tidsplan och uppföljning.
 • att insatserna, så långt möjligt inom lagstiftningens ram, ska genomföras i samförstånd med dig och i din naturliga miljö.
 • att vi ska samarbeta med dig och ditt nätverk.

Insatser inom LSS

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person.
 • att du får telefonkontakt med handläggare senast inom en vecka.
 • att det det beslut du fått är verkställt inom tre månader efter beslutsdatum.
 • att du tillsammans med någon, om du så önskar, alltid är närvarande och görs delaktig vid all planering som rör dig.
 • att en vårdplan upprättas inom en månad efter att insatsen påbörjas.
 • att all planering som rör dig regelbundet följs upp.
 • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt.

Särskilt boende

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person.
 • att du vid ankomst tilldelas en kontaktperson.
 • att du inom en månad efter inflyttning har en individuell vårdplan. Denna följs upp minst en gång per år.
 • att du får muntlig och skriftlig information om vad du behöver veta inför inflyttning.
 • att du tilldelas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
 • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt.

Äldreomsorg

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
 • att dina beviljade insatser blir verkställda senast 14 dagar efter beslut
 • en uppföljning av dina insatser minst en gång per år eller vid ändrade förhållanden
 • att du får en kontaktperson
 • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt