Servicedeklarationer inom socialtjänsten

Socialnämnden har i samverkan med personalen arbetat fram servicedeklarationer för insatser inom individ- och familjeomsorgen, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och äldreomsorgen.

Kontakta enhetschef, socialchef eller biträdande socialchef om du anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.

Insatser inom individ- och familjeomsorgen

De insatser som utförs inom individ- och familjeomsorgen ska utformas så att de ger förutsättningar till en livssituation som innebär att behovet av insatserna upphör.

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person.
 • att du får telefonkontakt med handläggare senast inom en vecka.
 • förhandsbedömning (beslut om utredning startas eller inte) ska fattas senast två veckor efter din första kontakt.
 • att en utredning startar inom två veckor efter anmälan eller ansökan inkommit.
 • att utredningen är klar senast fyra månader efter den inleddes och att du då får ett beslut om det blir insatser och i så fall vilka insatser.
 • att du får en genomförandeplan med tydliga beskrivna insatser, om du beviljas insatser. Genomförandeplanen ska innehålla: mål med biståndet, tidsplan och uppföljning.
 • att insatserna, så långt möjligt inom lagstiftningens ram, ska genomföras i samförstånd med dig och i din naturliga miljö.
 • att vi ska samarbeta med dig och ditt nätverk.

Insatser inom LSS

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person.
 • att du får telefonkontakt med handläggare senast inom en vecka.
 • att det det beslut du fått är verkställt inom tre månader efter beslutsdatum.
 • att du tillsammans med någon, om du så önskar, alltid är närvarande och görs delaktig vid all planering som rör dig.
 • att en vårdplan upprättas inom en månad efter att insatsen påbörjas.
 • att all planering som rör dig regelbundet följs upp.
 • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt.

Särskilt boende

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person.
 • att du vid ankomst tilldelas en kontaktperson.
 • att du inom en månad efter inflyttning har en individuell vårdplan. Denna följs upp minst en gång per år.
 • att du får muntlig och skriftlig information om vad du behöver veta inför inflyttning.
 • att du tilldelas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
 • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt.

Äldreomsorg

Vi garanterar:

 • att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
 • att dina beviljade insatser blir verkställda senast 14 dagar efter beslut
 • en uppföljning av dina insatser minst en gång per år eller vid ändrade förhållanden
 • att du får en kontaktperson
 • att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt