Våld i nära relationer

Det finns hjälp att få för dig som utsätts för eller riskerar utsätta andra för hot och våld i nära relation.

Om du lever i en relation med våld eller hot om våld kan du vända dig till socialtjänsten.
Kontakta socialtjänsten via kommunens växel; 0933-140 00

Utsatt för våld

Vem som helst kan drabbas av våld i nära relation och det är alltid den som utför handlingarna som har ansvaret för våldet. Det finns stöd och hjälp att få både i Vindeln och på andra sätt. Socialtjänsten kan ge stöd och hjälp, svara på frågor och ge rådgivning om fler sätt att få stöd och hjälp.

För akut hjälp!

Du som behöver brådskande hjälp utanför kontorstider kan ringa socialjouren.

 • Ring akutnumret 112 för att bli kopplad till socialjouren, eller
 • Ring jourtelefonen på telefon 090-16 30 50

Hjälp vid problematiskt/aggressivt beteende

Socialtjänsten kan hjälpa dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation. Fokus för stödet är att våldet ska upphöra.

Anledningar för samtal till socialtjänsten kan vara;

 • svårigheter att kontrollera ilska och aggression
 • att du har använt någon form av våld mot någon i en nära relation
 • att du inte har använt våld, men känner en rädsla för att det ska ske
 • oro för att barnen far illa utifrån något av ovanstående

Stöd till barn som upplevt våld

Alla barn har rätt till att få växa upp under trygga förhållanden. Barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott i hemmiljö kan få hjälp och stöd via socialtjänsten. Det finns både möjlighet att ansöka om stöd och att anmäla oro för ett barn som misstänks fara illa (länk)

Stöd från andra aktörer

Det finns andra aktörer som kan ge stöd vid våld i nära relation. Se länk nedan under relaterat innehåll.

Vad menas med våld i nära relation?

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våldet kan till exempel bestå av:

 • fysiskt våld – kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad
 • sexuellt våld – våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld
 • psykiskt våld – direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten
  social utsatthet – frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter
 • materiel- eller ekonomisk utsatthet – personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt, kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme
 • försummelse – människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost, hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.