Alkohol och droger

En alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö är en viktig del av Vindelns kommuns personalpolitik. Medborgare/kunder ska med förtroende kunna vända sig till oss och få god och säker service. Därför gäller nykter på jobbet alla våra medarbetare.

Missbruk eller ett osunt förhållningssätt till alkohol och droger är kanske vanligare än vad vi tror och ändå är ämnet svårt att prata om. Vi vill som arbetsgivare inte tabubelägga ämnet då det inte är missbrukaren vi vill bli av med – det är missbruket!

Missbruk av alkohol och droger går inte att förena med arbete. Vi lever och verkar i en miljö där det dessutom finns en direkt fara för liv om någon är påverkad på jobbet.

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Friska arbetsplatser är målet

I Vindelns kommun gäller en Alkohol- och drogpolicy som förmedlar en bestämd syn på alkohol och andra droger. Syftet är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Arbetet bygger på tre steg:

  • Hälsofrämjande åtgärder
  • Tidiga signaler och förebyggande arbete
  • Stöd och rehabilitering

Vi vill skapa gemensamma värderingar, ökade kunskaper och förändrade levnadsvanor. Det innebär att alla anställda inom Vindelns kommun ska känna till såväl policyn som tillhörande Rutin för alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö. Ämnet ska behandlas ur ett hälsofrämjande perspektiv vid arbetsplatsträffar och vid utvecklingssamtal. Tillsammans förändrar vi attityder och bygger ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol och droger.

Varje arbetsplats gör lämpligtvis en egen gemensam Överenskommelse kring vilken syn på alkohol och droger som ska gälla och hur frågan ska hållas levande. Ta gärna hjälp av det Diskussionsunderlag för arbetsplatsträffar som finns framtaget som stöd i arbetet.

Nyttjande av alkohol och andra droger på fritiden får inte inverka på säkerhet, effektivitet, trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Under arbetstid är det därför inte tillåtet att använda alkohol eller andra droger. Tester genomförs vid misstanke om alkohol- och drogpåverkan. All ickemedicinsk hantering av narkotika är förbjuden enligt lag.

Broschyren Nykter på jobbet beskriver i korthet den rutin kring alkohol och droger som gäller i Vindelns kommun.