Anmäl olycka, tillbud, risk

Olyckor, tillbud och risker ska alltid rapporteras i kommunens skade- och incidentrapporteringssystem KIA. Systemet är ett verktyg för att utreda, vidta och följa upp åtgärder vad gäller uppkomna händelser i arbetsmiljön.

Medarbetarens ansvar

Anmäl en händelse i KIA

En anmälan kommer att behandlas av den chef i organisationen som har ansvar för det område som anmälan avser. Om du som anmäler lämnar din e-postadress kommer du att få information om hur anmälan handläggs, och vilka åtgärder som vidtas. Även ditt skyddsombud får automatiskt via e-post information om det inträffade.

Som chef har du även möjlighet att anmäla händelser när du är inloggad i KIA.

Anmälan till Afa Försäkring

Som anställd gör du själv din anmälan av arbetsskada till Afa Försäkring. Länk till annan webbplats.

Rutin för rapport av olycka, tillbud och risk

För mera information ta del av kommunens Rutin för rapportering av olycka, tillbud, risk. Här finns även en snabbguide man kan sätta upp bredvid datorn som påminnelse om de olika händelsetyperna.

Arbetsgivarens ansvar

Anmäl till Arbetsmiljöverket och/eller Försäkringskassan

Vissa olycksfall och tillbud måste alltid även anmälas till Arbetsmiljöverket, och dessa är:

  • Allvarlig olycka
  • Skadlig inverkan i arbetet som orsakat dödsfall
  • Svår personskada eller skada som drabbat flera arbetstagare samtidigt
  • Allvarligt tillbud som inneburit fara för liv eller hälsa

Det är arbetsgivaren som ska göra anmälan vilket innebär att ansvarig chef ska skicka in den. Vid allvarlig olycka ska anmälan göras omgående. Detta sker i första hand via kommunens arbetsmiljöverktyg KIA.

Anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan, som även det är arbetsgivarens ansvar, sker också i första hand via arbetsmiljöverktyget KIA.

Möjlighet finns att göra anmälan via Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada.

Hur du utreder olyckor och tillbud

Den främsta orsaken till att man ska undersöka varför ett olycksfall eller ett tillbud har inträffat är att man vill förhindra att något liknande inträffar igen.

Med stöd av en utredning blir det lättare att sätta in lämpliga åtgärder. Se broschyren från Arbetsmiljöverket, Utred och dra lärdom av olyckor och nästan-olyckor.

Journummer (efter kontorstid)

Om det blir ett skyddsombudsstopp eller att en allvarligare arbetsolycka med personskada och/eller dödsfall inträffar efter kontorstid, ringer du till Arbetsmiljöverkets journummer 08-737 15 55.

Efter kontorstid innebär vardagar 16.30 - 08.00 samt lördagar och helgdagar. Samtalet tas emot av Securitas och vidareförmedlas omgående till Arbetsmiljöverkets jourpersonal.