Diskriminering och trakasserier

Det övergripande målet för arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier i Vindelns kommun handlar om att värna mångfalden, samt att alla oavsett förutsättningar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Skyddet mot diskriminering gäller oavsett anställningsform.

Anmälan sker på blankett

Anmälan av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, utsatt för repressalier, instruktion att diskriminera eller bristande tillgänglighet gör du till din chef eller till HR-avdelningen.

Du kan även anmäla om du upplever brister i aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida.

Anmälan sker på blanketten Anmälan av diskriminering eller trakasserier som du hittar längst ned på denna sida. Är du trakasserad av din chef kan du lämna in den till HR-avdelningen.

Ditt ärende hanteras konfidentiellt innebärande att endast den som tagit emot din anmälan har kännedom om det inträffade, och att andra personer involveras endast efter ditt uttryckliga medgivande.

Innan du gör din anmälan ber vi dig ta del av kommunens Handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling. Även den finns längst ner på denna sida.

Aktiva åtgärder

Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om vilka förebyggande åtgärder arbetsgivaren ska iaktta i syfte att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Enligt lagens tredje kapitel ska åtgärderna vidtas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder hos den det berör.

Lagen anger också att arbetsgivaren särskilt ska motverka diskriminering i arbetslivet på sådana grunder.

Kartläggning vartannat år

I enlighet med kommunens Plan aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter (se nedan) verkställs dessa åtgärder genom att arbetsgivaren jämna år kartlägger och analyserar nuläget gällande:

  • Arbetsförhållanden
  • Löner och andra anställningsvillkor
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Föräldraskap och arbete

Inledande planering

Förvaltningschef lägger upp tidsplan för arbetet med stöd från HR. I arbetet ingår att informera ansvariga chefer om arbetsgången. Arbetet ska resultera i en handlingsplan för respektive förvaltning som främjar åtgärder för lika rättigheter och möjligheter.

Dialog på arbetsplatsträff

Med hjälp av framtagen frågemall leder ansvarig chef, med stöd av HR-strateg, en dialog på APT kring förekomst av eventuella risker för diskriminering och/eller trakasserier på arbetsplatsen. Frågorna är lämpliga att diskutera i mindre grupper.

De identifierade riskerna dokumenteras och utgör underlag för nästa steg i processen vilket är att arbeta med frågeställningar i en kartläggningsmall i KIA.

Ansvarig chef dokumenterar i KIA

Med hjälp av frågorna i mallen Kartläggning av risker för diskriminering och trakasserier, som finns i KIA under riskhaneringstypen Riskanalys, och dokumentationen från APT genomför ansvarig chef tillsammans med det fackliga ombudet sin undersökning av nuläget.

Eventuella risker som identifieras, den analys som görs, åtgärder som behöver vidtas, vem som är ansvarig och när det ska vara klart för uppföljning dokumenteras. Åtgärderna ingår i förvaltningens samlade handlingsplan.

Kommunens policy och handlingsplan

Vindelns kommun har arbetat fram en policy där arbetsgivaren aktivt markerar att sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte accepteras på arbetsplatsen.

Om trakasserier har inträffat

Policyn innehåller även en handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling som klargör hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier inträffar samt uppgifter om vem den trakasserade ska vända sig till, vem som ansvarar för att händelsen utreds och vad som kan bli följden för den som trakasserar en arbetskamrat.

Vad är kränkning, mobbning, trakasserier och diskriminering?

Kränkande särbehandling

Handling som på ett kränkande sätt kan leda till ohälsa eller att bli ställd utanför arbetsplatsens gemenskap. För att något ska betraktas som en kränkande särbehandling räcker det med att handlingen skett en gång. Det behöver inte finnas någon maktskillnad mellan parterna som gör att den som utsätts har svårt att försvara sig.

Mobbning

Utsätts någon som inte kan försvara sig för kränkningar upprepade gånger kan det handla om mobbning, som är en allvarlig form av kränkande särbehandling. Det kan till exempel handla om att systematiskt frysa ut någon eller undanhålla information.

Trakasserier och diskriminering

Diskriminering är ett samlingsbegrepp för trakasserier och sexuella trakasserier där någon missgynnas eller kränks och det kan vara direkt eller indirekt. Även instruktioner att diskriminera och bristande tillgänglighet är former av diskriminering. För att missgynnandet eller kränkningen ska vara diskriminering ska de ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.