Årlig uppföljning av SAM

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är den aktivitet där Vindelns kommun kontrollerar att arbetsmiljöarbetet fungerar bra och att vi lever upp till Arbetsmiljöverkets krav enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Syfte

Uppföljning av åtgärder i arbetsmiljön görs regelbundet på till exempel APT och på samverkansträff. En gång om året (januari - mars) ska dessutom en större uppföljning av hela det systematiska arbetsmiljöarbetet göras.

Denna årliga uppföljning görs för att utvärdera om arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande eller om det finns brister som behöver åtgärdas.

Ansvar och genomförande

Ansvarig för genomförandet av årlig uppföljning är förvaltningschef samt på övergripande nivå kommundirektör. Vid den årliga uppföljningen ska skyddsombud och vid behov andra arbetstagarrepresentanter medverka.

Redovisas i samverkan

Under samverkansträff i januari-mars redovisas förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och eventuell åtgärdsplan fastställs och följs upp kontinuerligt i samverkan.

Även en sammanställning av tillbud och olyckor avseende föregående år framtagen i KIA redovisas på samverkansträffen.

Rutin

Den årliga uppföljningen genomförs närmast efterföljande år enligt följande tågordning:

 1. Januari månad på arbetsplatsnivå
 2. Februari månad på verksamhets- och förvaltningsnivå
 3. Mars månad på kommunnivå

Se även framtag årshjul för SAM. Den årliga uppföljningen ska minst granska och kontrollera att Vindelns kommun har och genomför följande i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare samt övriga aktörer (ex elever, entreprenörer)
 • Rutiner för hur vi arbetar med arbetsmiljöarbetet
 • Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • Tillräckliga kunskaper i arbetsmiljöarbetet
 • Undersökningar av arbetsförhållanden
 • Riskbedömningar och handlingsplaner
 • Rapportering och utredning tillbud och arbetsskador
 • Att årlig uppföljning sker
 • Anlitar externa resurser inom arbetsmiljöområdet när egen kompetens inte räcker till eller saknas
 • Kontrollerar att åtgärder genomförs och att de får effekt
 • Kontrollerar att all relevant arbetsmiljödokumentation är känd och uppdaterad

Utöver detta kontrolleras i samband med den årliga uppföljningen att alla arbetsskador och allvarliga tillbud anmälts till Arbetsmiljöverket, samt att förteckningen över lagstiftning och de föreskrifter vi som arbetsgivare omfattas av på arbetsmiljöområdet är aktuell.

Som underlag vid den årliga uppföljningen används checklistorna:

 1. Årlig uppföljning av SAM - Arbetsplatsnivå
 2. Årlig uppföljning av SAM - Verksamhetsnivå
 3. Årlig uppföljning av SAM - Förvaltningsnivå
 4. Årlig uppföljning av SAM - Kommunnivå

Den årliga uppföljningen sker i kommunens digitala verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet KIA.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med skyddsombud på enheten. Om det ej finns skyddsombud ska huvudskyddsombud delta. Det är respektive ansvarig chef som bokar in mötet och genomför den årliga uppföljningen. Bokningen görs i KIA som en Arbetsmiljörevision under fliken Riskhantering (Ny riskhantering).

Förvaltningschef sammanställer resultatet på förvaltningsnivå och kommundirektör ansvarar för att sammanställa resultatet av uppföljningen för kommunen som helhet.

Om den årliga uppföljningen visar att arbetsmiljöarbetet inte fungerat tillfredsställande och enligt gällande föreskrifter (AFS 2001:1) ska bristerna åtgärdas. Detta görs i verktyget KIA under respektive punkt i checklistan.