Chefens arbetsmiljö

Chefens förutsättningar att styra och leda påverkar i sin tur vilka värden och resultat verksamheten levererar. I ett längre perspektiv får det betydelse för organisationens attraktivitet för framtida medarbetare och dem som verksamheten finns till för.

Arbetsmiljölagens krav

Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa krav gäller för alla oavsett om man är anställd som chef eller medarbetare.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. På arbetsplatsen ska det bland annat finnas tillräckliga kunskaper och mål för arbetet inom dessa områden.

Forskning

Senare års forskning om chefers villkor och förutsättningar i kommuner och regioner visar att skillnaderna mellan olika förvaltningar och verksamheter är stora. De är dessutom genomgående ojämnt fördelade mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Det handlar bland annat om skillnader i:

  • Antalet underställda medarbetare
  • Den fysiska närheten till chefen
  • Tillgången till administrativt stöd
  • Tillgång till arenor där enhetschefer kan möta förtroendevalda, tjänstemän och andra chefer på olika nivåer
  • Möjligheten till dialog med sin chef om balansen mellan budget och verksamhet

Hur villkoren för chefer ser ut påverkar rollens attraktionskraft och hur lockande det är att bli chef. Det påverkar också den enskildes möjlighet till framgång. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste det vara tydligt att män och kvinnor har samma möjligheter att förverkliga sin potential.

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke

För att vara engagerad över tid och orka prestera på toppen av sin förmåga måste det, förutom goda möjligheter till delaktighet och inflytande, finnas möjlighet till hälsa, balans mellan arbete och fritid, erkännande och kompetensutveckling.

Ett attraktivt arbetsgivarvarumärke skapas med andra ord av goda resultat och en hållbar arbetsmiljö, som erbjuder möjligheter att ta ansvar och utvecklas.

För att tillgodose behovet av kompetenta och skickliga chefer och ledare måste behöver vi också kunna visa att rollen som chef i offentlig verksamhet utgör ett attraktivt alternativ till andra karriärval.

Checklista för chefens arbetsmiljö

I kommunens arbetsmiljöverktyg KIA hittar du checklistan Kartläggning av chefens arbetsmiljö (se riskhanteringstyp Riskanalys) som fokuserar särskilt på kartläggningen av chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. (AFS 2015:4)

Checklistan kan användas som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet kring chefers villkor och arbetsmiljö. Den kan exempelvis vara ett underlag vid utvecklings- och medarbetarsamtal samt olika former av undersökningar eller riskbedömningar i samverkansgrupp eller skyddskommitté.

Resultaten av dessa undersökningar måste också återkopplas till de personer som har mandat att fatta beslut om verksamhetens organisering. Checklistan kan även vara ett stöd för att ta fram relevanta beslutsunderlag.

Vid identifierade brister måste handlingsplaner tas fram.