Medarbetarens rättigheter och skyldigheter

Arbetsmiljölagen förutsätter ett aktivt deltagande från medarbetarens sida som enligt lagen har både både rättigheter och skyldigheter i arbetsmiljöarbetet. Även elever räknas i arbetsmiljölagens mening som arbetstagare.

Ges möjlighet att medverka i eget arbete

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt, samarbete och sammanhang. Medarbetaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans/hennes eget arbete.

Meddela brister till närmaste chef

Medarbetaren medverkar genom regelbundna arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, samverkansträffar etcetera. En medarbetare som har synpunkter, idéer, förslag på hur arbetsmiljö eller arbetssituation kan förbättras, bör ta upp detta med sin närmaste chef.

Gäller det risker, brister eller missförhållanden i övrigt som berör arbetsplatsen har medarbetaren en skyldighet att omgående rapportera till närmaste chef.

Skyldighet att följa föreskrifterna

Alla medarbetare är skyldiga att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av arbetsmiljöåtgärder. Medarbetaren ska följa föreskrifter från arbetsmiljöverket, använda de skyddsanordningar och den skyddsutrustning som krävs samt rapportera tillbud och olycksfall till arbetsgivaren.