Riskbedömning inför förändringar

Vid alla typer av förändringar i verksamheten ska det genomföras en riskbedömning före förändringen. Syftet är att bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall för berörda arbetstagare som kan behöva åtgärdas.

Detta ska ske i samverkan mellan ansvarig chef, arbetstagare och skyddsombud.

En korrekt konsekvensbedömning görs innan förändringen är genomförd. Bedömningen ska utgöra underlag för olika åtgärder som leder till att arbetsförhållanden blir goda i den nya/ändrade organisationen.

Exempel på förändringar när riskbedömningar ska genomföras är:

 • organisatoriska förändringar
 • flytt till nya lokaler
 • om- och tillbyggnationer
 • användning av ny teknik
 • inköp av ny arbetsutrustning
 • förändrad inriktning av verksamheten

Rutin för riskbedömning

Riskbedömningen görs i processverktyget KIA som följer:

 1. I menyn Riskhantering välj Ny Riskhantering
 2. Ange När och Var riskbedömningen ska ske
 3. I undermenyn Vad görs valet Riskanalys
 4. Ange Beskrivning och Deltagare
 5. Under Mall välj blankettmallen "Riskbedömning och handlingsplan, löpande eller vid ändring i verksamheten"

För mera information om hur en riskbedömning går till se broschyren Riskbedömning i samband med förändringar från Arbetsmiljöverket.