Arbetsgivarvarumärke

Vindelns kommun står, liksom många andra kommuner, inför en ökad utmaning att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Samtidigt har vi en ökad efterfrågan på service och välfärdstjänster för medborgarna. En viktig förutsättning för att Vindelns kommun ska kunna bedriva all verksamhet och erbjuda kommuninvånarna god service är att ha medarbetare med rätt kompetens och engagemang i alla våra verksamheter. Därför strävar Vindelns kommun efter att vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs och mår bra, har tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och möjlighet till kompetensutveckling samt en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppstart

Under januari 2022 påbörjades ett arbete med att utveckla Vindelns kommuns arbetsgivarvarumärke. Vi började med att undersöka hur medarbetare och chefer ser på Vindelns kommun och vad som utmärker oss som arbetsgivare. Resultatet används i vårt arbete mot att bli en ännu bättre arbetsgivare.

Vad är ett arbetsgivarvarumärke och varför är det viktigt?

Ett arbetsgivarvarumärke beskriver hur en organisation uppfattas av nuvarande, tidigare och blivande medarbetare, men även av andra intressenter i organisationens omgivning. Alla organisationer har ett arbetsgivarvarumärke vare sig det arbetas aktivt med det eller inte. För oss gäller att identifiera det och forma det så att det överensstämmer med vad vi vill åstadkomma som arbetsgivare.

En viktig aspekt av arbetsgivarvarumärkesarbetet handlar om att ta fram ett arbetsgivarerbjudande. Det innebär att vi behöver ”paketera” oss till ett koncept som kan kommuniceras och säljas till potentiella och nuvarande medarbetare och andra intressenter. Här ingår den kultur som Vindelns kommun har, vad som är speciellt och unikt med oss, vad vi erbjuder våra medarbetare och den vision vi har och styr emot. Helheten blir det löfte som vi ger – detta får du om du arbetar hos oss.

Kopplingar till friskfaktorarbetet

Arbetsgivarvarumärkesarbetet är nära sammankopplat med friskfaktorarbetet. Implementeringen av friskfaktorer i kommunen är ett sätt att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Friskfaktorer är ett främjande arbetssätt som till stor del handlar om att arbeta med värderingar, synsätt och beteenden. En framgångsrik implementering av friskfaktorerna bidrar till att Vindelns kommuns arbetsgivarvarumärke stärks.

Övrig information

För mer information om arbetet kontakta HR-avdelningen.