Lagar, avtal och samverkan

Kollektivavtal och lagar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en sammanställning av alla centrala avtal och arbetsrättsliga lagar som gäller inom den kommunala sektorn på arbetsmarknaden. På SKR:s webbplats hittar du även råd och stöd i arbetsrättsliga frågor och svar på vanliga frågor.

Samverkansavtal för Vindelns kommun

Samverkansavtalet är en partsgemensam överenskommelse om hur bättre samverkan i verksamheten kan skapa ett bättre och effektivare arbetsliv, där anställdas kompetens och kreativitet konstruktivt tas till vara.

Grunden för överenskommelsen är en gemensam tro på viljan, förmågan och kraften hos den enskilde individen, oavsett var hon eller han befinner sig i vår organisation.

Behov av samverkan

I en verksamhet, där arbetsmiljö-, medbestämmande-, jämställdhets- och verksamhetsfrågor är integrerade, måste samverkan kring framtidsfrågorna höjas upp till honnörsord.

Kommuninvånarnas krav på effektivitet och service kräver att alla idéer och all kreativitet tas till vara. Samverkansavtalet omfattar samtliga verksamhetsområden inom kommunen och dess bolag.

Fyra nivåer för samverkan

Vår personalpolitiska samverkan återfinns på fyra nivåer:

  • Medarbetarsamtal och lönesamtal
  • Arbetsplatsträff
  • Samverkansgrupp sektorsnivå
  • Samverkansgrupp sektorsövergripande nivå (FÖS)

Samverkansgrupper

Samverkansgrupper finns för närvarande inom:

  • Sociala sektorn
  • Barn- och utbildningssektorn
  • Kommunstyrelsen
  • Miljö- och byggnadsnämnden (tillika arbetsplatsträff)
  • Vindelnbostäder (tillika arbetsplatsträff)