Mångfald och jämställdhet

Med mångfald avses en blandning av olikheter som kön, ålder, utbildning, intressen, etniskt ursprung och värderingar. Mångfald innefattar alla egenskaper som inverkar på förmågan att samarbeta, kommunicera och lösa problem.

Begreppet mångfald innebär för Vindelns kommun att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter såväl i vår egen organisation som i vår externa verksamhet.

Organisationen ska spegla det samhälle vi lever i, där människor med olika bakgrund möts och samverkar. En blandning av olika erfarenheter ger en arbetsmiljö som präglas av fler perspektiv och infallsvinklar och på så sätt ökar kreativiteten och utvecklingskraften i verksamheten.

Jämställdhet

Som en del av begreppet mångfald är jämställdhet en viktig strategisk fråga för kommunens verksamheter. Kvinnor och män i samverkan ger kompletterande bidrag till lösningar av problem och stimulerar därmed utveckling av verksamheten. Attitydförändringar och åtgärder på många plan krävs för att bryta den tydliga enkönade dominansen inom delar av kommunens verksamheter.

I Vindelns kommun genomför arbetsgivaren vart annat år, med början 2011, en kartläggning och analys av nuläget gällande arbetsförhållanden, föräldraledighet, trakasserier, rekrytering, kompetensutveckling samt löner. Eventuella framkomna brister leder till analys, åtgärd och uppföljning av ansvarig chef. Detta finns beskrivet i kommunens Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier, vilket också är kommunens jämställdhetsplan.

Om någon anställd i Vindelns kommun känner sig diskriminerad eller trakasserad och/eller upplever brister i aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida kan den anställda anmäla det för uppföljning av ansvarig chef alternativt personalavdelningen.