Organisationskultur

Ett ord som organisationskultur kan betyda många saker. Det beror på vem man frågar och i vilket sammanhang. Det kan innefatta ledarskapets utformning, värderingar i organisationen, både uttalade och outtalade normer i olika grupperingar.

Till vardags när vi talar om kultur så avser vi vanligen något som inte alltid är greppbart. Det är ofta något utöver det konkret greppbara. En känsla eller en dimension som antingen får det som berörs av kulturen att känna sig mer tillfreds eller mindre tillfreds med tillvaron.

Så är det också i verkliga livet, ett företag eller motsvarande där organisationskulturen är stark och positiv så kommer det också att lyfta medarbetarna, ledarskapet och resultaten bortom det man kan ta för troligt med blotta ögat.

Alla bidrar till kulturen

Vi bidrar alla till kulturen i en organisation. Den sätts inte av några höga chefer i en ledningsgrupp som bestämmer hur klimatet ska vara, hur stämningen ska upplevas och vilka värderingar som ska vara rådande. Den sätts av respektive individ i samverkan och ett arbete med att förbättra kulturen i en organisation eller team måste börja med denna insikt, att var och en bär ett ansvar, en del, i skapandet av densamma.

Trivsel på arbetsplatsen

I Vindelns kommun vill vi att våra medarbetare ska ha god kännedom om verksamheten då vi som arbetsgivare är övertygade om att det påverkar allas engagemang och ger en större tillfredsställelse på jobbet. Där ledningen på alla nivåer kan skapa tydlighet och delaktighet avseende historik, nutid likväl som önskad framtid återfinns goda förutsättningar för trivsel på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen kan medarbetaren utvecklas och växa både som människa men också i sitt yrkeskunnande via utbildningar och genom att utbyta erfarenheter och kunskaper med sina kollegor. För att detta ska kunna bli verklighet så krävs det att arbetsgivaren släpper in sina medarbetare i målet med verksamheten och att det finns en levande och synlig organisationskultur.

Ledningsfilosofi

Verksamheten i Vindelns kommun ska vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering. Medarbetarnas engagemang och energi ska tas tillvara. Det ska skapas utrymme för reflektion omkring hur den egna verksamheten bedrivs

En viktig förutsättning för arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse är medarbetarnas känsla av sammanhang i arbetet och att organisationen medvetet tillvaratar medarbetarnas kunskaper, kompetens och engagemang.

Alla anställda och förtroendevalda har ett gemensamt ansvar för detta, samt ska ges förutsättningar att aktivt medverka i den processen.

Kommunens grundläggande synsätt anges i ledningspolicyn och omsätts i organisationen bland annat i de samverkansformer som framgår av samverkansavtalet.