Samverkan

Det samråd som sker mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kallas för samverkan. En väl fungerande samverkan skapar ökad elaktighet och inflytande och ger goda förutsättningar att åstadkomma en väl fungerande verksamhet och god arbetsmiljö. En god lokal samverkan utgår från arbetsplatsen och ger medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud/huvud­skyddsombud delaktighet och in­flytande i olika besluts­processer.

Samverkansavtal för Vindelns kommun

I Vindelns kommun tecknades i december 2023 ett lokalt samverkansavtal. Det centrala ”Avtalet om samverkan och arbetsmiljö”, utgör grunden för Vindelns kommuns lokala samverkansavtal. Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) ligger till grund för detta avtal.

Olika nivåer för samverkan

Samverkan sker på olika nivåer:

  • Dialog mellan chef och medarbetare
  • Arbetsplatsträff (APT) - forum för dialog
  • Samverkansforum:
    • Lokal samverkansgrupp (LSG) (bildas i de sektorer där man finner behov av det).
    • Sektorsamverkan (SSG), (sektorerna samt miljö- och byggförvaltningen)
    • Central samverkansgrupp (CSG, övergripande samverkansnivå)