Förstadagsintyg

Upprepad korttidsfrånvaro kan vara en anledning till att man som arbetsgivare vill begära förstadagsintyg av den anställde. Definitionen av upprepad korttidsfrånvaro är minst tre frånvarotillfällen under en period av sex månader.

Stöd till medarbetaren

Innan ett förstadagsintyg sätts in ska det varit en tidigare dialog mellan chef och medarbetare kring orsaken till korttidsfrånvaron. Vid behov ska arbetsgivaren erbjuda stöd till arbetstagaren för att komma tillrätta med den upprepade korttidsfrånvaron.

Om den anställde trots detta har en fortsatt upprepad korttidsfrånvaro, och man ser ett behov av att redan från första sjukdagen få en läkares bedömning av arbetsoförmågan, kan förstadagsintyg vara aktuellt.