Tidiga signaler på ohälsa

Ett aktivt förebyggande arbete innebär att uppmärksamma tidiga signaler. Sådana signaler kan upptäckas av chef, arbetskamrater eller medarbetaren själv. På arbetsplatsen råder alltid ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma ohälsa och medverka till en god arbetsmiljö.

Uppmärksamma behov via samtal

Behovet av stöd och insatser vid tidiga signaler på ohälsa ska särskilt uppmärksammas av dig som chef. Det kan du göra i det dagliga arbetet, i samband med utvecklingssamtalet och/eller vid upprepad korttidsfrånvaro.

Ett samtal med den anställde ska initieras av chef vid:

 • Upprepad korttidsfrånvaro (tre gånger under en period av sex månader)
 • Tidiga signaler på ohälsa
 • Den anställdes egen begäran
 • Sjukfrånvaro 14 dagar

Stöd för samtalet

AD-A och samtalsguiden är ett metodstöd för att vägleda samtalet mellan chef och medarbetare vid tidiga signaler på ohälsa. Syftet är att främja hälsa och förhindra sjukskrivning, alternativt för den anställde att kunna komma åter i arbete.

Uppmuntra och stötta

Det är viktigt att chefen i samtalet uppmuntrar och stöttar till förändringar och eventuellt erbjuder förebyggande åtgärder som på sikt leder till ökad hälsa.

Det kan handla om:

 • hjälp för medarbetaren till livsstilsförändringar
 • att ringa in medarbetarens eget ansvar för bättre hälsa
 • anpassningar på arbetsplatsen
 • erbjuda stöd från företagshälsovård

Upptäck de tidiga signalerna

Tecken på att personalen inte fungerar eller mår bra kan upptäckas om chefen eller medarbetaren ger sig tid att lyssna och aktivt söka information.

Exempel på tidiga signaler i arbetsgruppen

 • Känsloladdade aktiviteter (skvallra på varandra, visa ilska, bilda slutna grupperingar eller ägna sig åt mobbning)
 • Ordning och kvalitet i arbetet har blivit sämre
 • Man ger inte öppet uttryck för sina känslor och idéer
 • Man vågar inte kritisera eller visa avvikande uppfattning
 • Man accepterar inte oliktänkande

Exempel på tidiga signaler hos medarbetare

 • Har korttidsfrånvaro enligt ett visst mönster till exempel måndag, fredag eller i anslutning till löneutbetalning
 • Någon ändrar sitt beteende och börjar fungera sämre i gruppen
 • Visar bristande intresse och engagemang för arbetet
 • Drar sig undan arbetsgruppen, pratat mindre och deltar inte på raster
 • Har svårt att passa arbetstider
 • Familjeproblem
 • Är misstänksam, irriterad, aggressiv och rastlös
 • Är trött, deprimerad
 • Känner sig osäker och visar dålig självkänsla
 • Förefaller påverkad av droger

Självskattningstest - ohälsosam stress

Suntarbetsliv tillhandahåller självskattningstestet Stress och balans med vars hjälp tidiga tecken på ohälsosam stressnivå kan uppmärksammas. Testet består av nio områden med påståenden att ta ställning till. Du gör det själv och det är helt anonymt, ingen annan har tillgång till resultatet.

Testet utgår från KEDS (Karolinska Exhaustion Disorder Scale), som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Testet används inom sjukvården som hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.