Fritidsstudiebidrag

Fritidsstudiebidrag är ett komplement till den externa utbildningen som bekostas av kommunen. Studierna ska bedrivas jämsides med det ordinarie arbetet, på vars tid studierna inte får inkräkta.

Fritidsstudierna ska avse ämnen som ger den anställde ökade kunskaper eller färdigheter inom ramen för de ordinarie arbetsuppgifterna eller ger erforderliga kvalifikationer med hänsyn till långsiktig personalplanering. Studierna skall vara redovisningsbara, såväl innehållsmässigt som kvalitativt.