Lotteritillstånd

Tillstånd behövs i princip alltid då ett lotteri anordnas. Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § spellagen).

Vem kan få tillstånd?

Allmännyttiga föreningar inom kommunen som uppfyller spellagens krav kan få tillstånd. Lotteritillstånd kan beviljas förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls:

 • Att det är en ideell förening med verksamhet i Sverige
 • En förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
 • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Detta ska finnas angivet i föreningens stadgar.
 • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.

Ansökan om registrering för lotteritillstånd

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § (spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en 5-årsperiod
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse
 • Föreningens stadgar

Undantag från tillstånd och registrering

Det finns vissa undantag då en ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (för 2020, 11,83 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2020, 7 883 kronor)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.
 • i samband med ett bingospel som föreningen anordnar