Biosfärområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka

Regeringen har beslutat att nominera området Vindelälven-Juhtatdahka till Unescos biosfärprogram, om ansökan godkänns av Unesco blir det ett av världens nordligaste och största biosfärområden. I juni 2019 väntas beslut om området blir ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

Vad är ett biosfärområde?

Ordet biosfär betyder allt levande på jorden och den miljö det lever i. Ett biosfärområde utses av Unesco, FN-organet för kultur, vetenskap och utbildning. Biosfärområdenas uppgift är att visa upp lokala lösningar på globala utmaningar, och visa goda exempel på hur vi skapar en hållbar framtid för kommande generationer.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning.

 

Dessa ska vi tillämpa på bästa sätt, och lokal samverkan utgör en grund i det arbetet. Ett biosfärområdes utveckling bestäms nämligen helt av de företag och organisationer som bor och verkar i området.

Ett biosfärområdes utveckling bestäms av de människor och organisationer som bor och verkar i området. Det är också format efter de förutsättningar som råder där – just därför är varje biosfärområde unikt!

Ett beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det tillför alltså inte några nya regelverk eller restriktioner. Istället är det meningen att biosfärområdet ska fungera inspirerande. Om många strävar mot gemensamt satt mål, blir krafterna och möjligheterna starkare.


Vindelälven-Juhtatdahka

Kandidaturen pågår under perioden 2015-2018. Vindelälven kommer då att fungera som ett biosfärområde och förbereder ansökan för att bli ett av Unescos biosfärområden.

Varför finns vi?

  • För att vårt område är unikt
  • För att det finns ett stort lokalt, regionalt och nationellt engagemang samt att projekt-verksamheten i området är omfattande
  • För att det finns en brett förankrad önskan om att samla regionen från fjäll till kust
  • För att vi ska vara en neutral arena och kunna hitta nya vägar för att möjliggöra en långsiktigt positiv och hållbar utveckling för hela Vindelälvsdalen, ett område som utgörs av Laisälvens, Vindelälvens och nedre Umeälvens avrinningsområden.

 

Vad gör vi?

  • Vi stöttar och inspirerar lokala aktörer i området till att arbeta mot en hållbar utveckling
  • Vi möjliggör nya samarbeten som gynnar en hållbar utveckling
  • Vi projekt-, eller processleder samarbetsinitiativ med syfte att stärka vårt område.

 

Mer om projektet

Projektets vision, mission, mål och värdegrund

Projekttid: 2015-2018

Finansiärer: Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, WWF, Havs- och Vattenmyndigheten samt de sex kommunerna Arjeplog, Lycksele, Sorsele, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Projektägare: Länsstyrelsen Västerbotten

Under 2013-2014 genomförde Länsstyrelsen, Världsnaturfonden och Vindelälvskommunerna en förstudie som utredde Vindelälvens förutsättningar att fungera som ett biosfärområde.
Läs förstudien här


Kontaktuppgifter

E-post: Anders Esselin, koordinator
Tel: 070-273 09 45

Hemsida www.vindelalvenjuhtatdahka.se


Svenska biosfärområden


I Sverige finns fem biosfärområden:
▪ Blekinge Arkipelag
▪ Kristianstad vattenrike
▪ Östra Vätternbranterna
▪ Vänerskärgården med Kinnekulle
▪ Nedre Dalälven

Förutom Vindelälven-Juhtatdahka är även Voxnadalen en biosfärkandidat. De kommer lämna in en ansökan till Unesco under 2017 om att bli ett biosfärområde.

Det finns idag 669 biosfärområden i 120 länder. Läs mer på Unescos hemsida

Kontaktperson: Anders Esselin