Anmälan enligt lex Sarah, lex Maria och lex Maja

Lex-lagstiftningarna syftar till att skapa trygga och säkra förhållanden för personer och husdjur som finns inom omsorgsverksamheterna, samt att skydda mot lidande och missförhållanden. Respektive lagstiftning verkar och sörjer för olika lagrum gällande människor och djur.

Nedan beskrivs vilka lagar som styr, vad som kan anmälas, vem som är anmälare och vart du ska ska vända dig för att anmäla.

Lex Sarah – anmälan om missförhållanden inom SoL och LSS

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheter som faller under Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personal som är skyldig att anmäla

 • Personal som arbetar med vård och omsorg inom socialtjänsten. Det är till exempel på äldreboenden, inom hemtjänsten, på HVB-hem eller inom vården av personer med missbruk.
 • Personal som ger stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS. Det är till exempel på gruppboenden och vid personlig assistans, om det inte är den som tar emot stödet som är arbetsgivare.
 • Tjänstepersoner som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen.

Om du är personal inom någon av ovanstående kategorier är du skyldig att anmäla misstanke om eller kända missförhållanden till närmaste chef. Detta gör du på blanketten Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah Länk till annan webbplats.

Missförhållanden du ska rapportera

Enligt lagen ska missförhållanden eller misstanke om missförhållanden rapporteras. Missförhållanden kan vara av olika slag. Det kan handla om olika typer av övergrepp:

 • Fysiska övergrepp, till exempel slag, nypningar, skakningar eller att personalen är hårdhänt.
 • Psykiska övergrepp, till exempel bestraffningar, hot, trakasserier eller kränkningar.
  Sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier, till exempel antydningar av sexuellt slag.
 • Ekonomiska övergrepp, till exempel stöld, förskingring eller utpressning.
  Brister i insatser så att vårdtagaren inte kan tillgodogöra sig sina basala behov, till exempel brist på mat eller dryck, brist kring personlig hygien, brist på tillsyn.
 • Brister i bemötande där respekten för självbestämmande, trygghet och värdighet inte tillgodoses.
 • Bristande rutiner i verksamheten som leder till något av ovanstående.

Övergreppen kan begås av någon i personalen. De kan också begås av någon annan, som till exempel en medboende på ett äldreboende eller i en gruppbostad.

Lex Maria – anmälan om allvarlig vårdskada enligt HSL- lagen

Lex Maria är en förlängning på anmälningsplikten om vårdskada som all personal inom hälso- och sjukvården omfattas av. En vårdskadeanmälan görs av sjuksköterska till MAS vid påträffad vårdskada. Vid allvarligare vårdskador måste en lex Maria göras. Lex Maria är anmälan om allvarlig vårdskada och den görs till Inspektionen för vård och Omsorg (IVO)

Personal är skyldig att anmäla

Personal inom hälso- och sjukvården som omfattas av hälso- och sjukvårdslagstiftningen gör en vårdskadeanmälan enligt ordinarie rutin till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Vid allvarligare vårdskada rapporteras denna vidare av MAS till inspektionen för vård och omsorg.

Rapportera alla allvarligare vårdskador

Med allvarlig vårdskada menas en skada som inte försvinner och som påverkar personen för resten av livet. En vårdskada som har gjort att personen har fått mycket större behov av vård räknas också som allvarlig. Detsamma gäller om händelsen bidrar till att en patient avlider.

Här är några exempel på sådant som kan leda till en allvarlig vårdskada:

 • Undersökning, vård eller behandling har uteblivit eller har blivit fördröjd.
 • Undersökning, vård eller behandling har genomförts på ett felaktigt sätt.
 • Patienten har fått felaktig eller otillräcklig information.
 • Patientens läkemedel har blivit förväxlat, felaktigt förskrivet, doserat på fel sätt eller utlämnat på fel sätt.
 • Det finns brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.

Lex Maja – sekretessbrytande bestämmelser när djur far illa

Den som arbetar i hälso- och sjukvård eller socialtjänst och som påträffar misskötta djur i sin tjänsteutövning har tillåtelse att under vissa förutsättningar bryta sekretessen. Det är dock inte en skyldighet motsvarande lex Sarah att rapportera missförhållanden för djur.

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst kan rapportera

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (exempelvis hemtjänst, vårdpersonal eller tjänstemän) som i sitt tjänsteutövande får kännedom om djur som far illa, kan rapportera.

Uppgifterna får bara lämnas om personalen bedömer att bristen inte kan åtgärdas tillsammans med den som ansvarar för djuret. Det är först när djurägaren inte är villig eller har förmåga att vidta tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet som anmälan kan göras. Det kan också handla om en akut uppkommen situation där det inte är möjligt att diskutera med djurhållaren, t ex om hen inte är i stånd att lämna samtycke.

Rapportera om djur som far illa

 • Djur som tydligt utsätts för vanvård eller misshandel
 • Djur som uppenbart visar tecken på sjukdom eller allvarlig skada
 • Djur som övergivits eller lämnats utan tillsyn under en längre tid
 • Djur som nyligen har utsatts för våld

Anmäl till länsstyrelsen eller polisen

Anmälan gör du till länsstyrelsen eller polisen enligt deras rutiner.

Rubrik box 4

Proin vitae maximus dui. Maecenas vel libero. Donec non ante ipsum. Nam vel sem ac nulla auctor congue. Nulla mattis ullamcorper varius. Quisque ut sapien eu justo aliquam rhoncus quis tempus sapien.

Rubrik box 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam malesuada convallis. Consectetur adipiscing elit. Proin vitae maximus dui. Maecenas vel libero. Donec non ante ipsum. Nam vel sem ac nulla auctor congue. Nulla mattis ullamcorper varius. Quisque ut sapien eu justo aliquam rhoncus quis tempus sapien.

Rubrik box 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam malesuada convallis. Consectetur adipiscing elit. Proin vitae maximus dui. Maecenas vel libero. Donec non ante ipsum. Nam vel sem ac nulla auctor congue. Nulla mattis ullamcorper varius. Quisque ut sapien eu justo aliquam rhoncus quis tempus sapien.

Rubrik box 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam malesuada convallis. Consectetur adipiscing elit. Proin vitae maximus dui. Maecenas vel libero. Donec non ante ipsum. Nam vel sem ac nulla auctor congue. Nulla mattis ullamcorper varius. Quisque ut sapien eu justo aliquam rhoncus quis tempus sapien.

Rubrik box 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam malesuada convallis. Consectetur adipiscing elit. Proin vitae maximus dui. Maecenas vel libero. Donec non ante ipsum. Nam vel sem ac nulla auctor congue. Nulla mattis ullamcorper varius. Quisque ut sapien eu justo aliquam rhoncus quis tempus sapien.